Barcelona (17 - 05 - 2017) Blockchain y seguridad cognitiva

Portada_17

UOC-Con es crea amb el propòsit de promoure l’intercanvi de coneixement entre els membres de la comunitat de la seguretat. Amb especial atenció als estudiants d’especialitats relacionades amb la seguretat de la informació en el seu terme més ampli. Volem s

er un lloc de reunió anual on estudiants, postgraus i màsters puguin exposar els seus treballs de recerca acompanyants de reconeguts i contrastats professionals de la seguretat on puguin compartir els seus coneixements. UOC-Con vol, també, mantenir el principi de

neutralitat. Cal que qualsevol persona que presenti una xerrada pugui presentar les seves idees als membres de la comunitat de la seguretat, estudiants, professionals, empreses, aficionats, forces de seguretat de l’estat, hackers i acadèmics. Tanmateix es vol evitar la censura, així mentre les opinions explicitades quedin lligades als límits de la legalitat, aquests continguts mai seran censurats i es vetllarà que siguin presentats amb el màxim rigor i professionalitat necessaris. Però per sobre de tot l’esperit del UOC-Con és donar la oportunitat i ser una plataforma per a què estudiants i investigadors es donin a conèixer els seus treballs i la seva recerca en temes de seguretat, en un entorn d’intercanvi d’idees.

UOC-Con is created with the purpose of promoting the exchange of knowledge among members of the security community. With special attention to students of specialities related to information security. We want to be an annual meeting place where students, postgraduate and masters can present their research work companions recognized and confronted security professionals where they can share their knowledge. UOC-Con wants to maintain the principle of neutrality. Anyone can submit a talk to present their ideas to members of the security community, students, professionals, businesses, hobbyists, state security forces , hackers and academics. You want to avoid censorship, and while opinions remain tied to explicit the limits of legality, this content will never be censored and look they are presented with the professionalism necessary . But above all the spirit of the UOC-Con is given the opportunity to be a platform for students and researchers to present their work and research on security issues in an environment of sharing ideas.