Barcelona (17 - 05 - 2017) Blockchain y seguridad cognitiva

Portada_17

UOC-Con es crea amb el propòsit de promoure l’intercanvi de coneixement entre els membres de la comunitat de la seguretat. Amb especial atenció als estudiants d’especialitats relacionades amb la seguretat de la informació en el seu terme més ampli. Volem s

er un lloc de reunió anual on estudiants, postgraus i màsters puguin exposar els seus treballs de recerca acompanyants de reconeguts i contrastats professionals de la seguretat on puguin compartir els seus coneixements. UOC-Con vol, també, mantenir el principi de

neutralitat. Cal que qualsevol persona que presenti una xerrada pugui presentar les seves idees als membres de la comunitat de la seguretat, estudiants, professionals, empreses, aficionats, forces de seguretat de l’estat, hackers i acadèmics. Tanmateix es vol evitar la censura, així mentre les opinions explicitades quedin lligades als límits de la legalitat, aquests continguts mai seran censurats i es vetllarà que siguin presentats amb el màxim rigor i professionalitat necessaris. Però per sobre de tot l’esperit del UOC-Con és donar la oportunitat i ser una plataforma per a què estudiants i investigadors es donin a conèixer els seus treballs i la seva recerca en temes de seguretat, en un entorn d’intercanvi d’idees.

UOC-Con se crea con el propósito de promover el intercambio de conocimiento entre los miembros de la comunidad de la seguridad. Con especial atención a los estudiantes de especialidades relacionadas con la seguridad de la información en su término más amplio. Queremos ser un lugar de reunión anual donde estudiantes, postgrados y másters puedan exponer sus trabajos de investigación acompañantes de reconocidos y contrastados profesionales de la seguridad donde puedan compartir sus conocimientos. UOC-Con quiere, también, mantener el principio de neutralidad. Cualquier persona que presente una charla puede presentar sus ideas a los miembros de la comunidad de la seguridad, estudiantes, profesionales, empresas, aficionados, fuerzas de seguridad del estado, hackers y académicos. Se quiere evitar la censura, así mientras las opiniones explicitadas queden ligadas a los límites de la legalidad, estos contenidos nunca serán censurados y se mirará de que sean presentados con el máximo rigor y profesionalidad necesarios. Pero por encima de todo el espíritu del UOC-Con es dar la oportunidad de ser una plataforma para que estudiantes e investigadores se den a conocer sus trabajos y su investigación en temas de seguridad, en un entorno de intercambio de ideas.